BIZ hakda

Goşundylar we rezin ýassyklar öndürmek

2009-njy ýylda döredilen “Xuzhou Crafts Machinery Equipment Co., Ltd.” tygşytly ekskawator goşundylaryny, pyýada ýodajyklary we ýol rolikli kauçuk buferleri öndürmäge bagyşlanýar.Bu ýyllar ösensoň, indi dürli önümler üçin iki zawodymyz bar.Biri 10,000㎡ we ekskawator goşundylaryny we skid rul ýükleýji goşundylaryny öndürmekde ýöriteleşendir;beýlekisi 7000㎡ bolup, asfalt reňkli kauçuk ýassyklar we ýol degirmen maşyn poliuretan padleri, şeýle hem ýol rolik maşynyň rezin buferleri öndürilýär.

  • Kompaniýanyň tertibi

Müşderi täzelikleri

Mediýa düşündiriş

Uly göwrümli çelek size has gowy gazuw netijeliligini getirýärmi?

Ekskawator çelekleri, her bir maşyn modeli we klassifikasiýasy üçin iň oňat gazuw netijeliligini döretmek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, adamlar has uly we has uly göwrümli çelek bilen gazmak isleýärler ...

Uly göwrümli çelek size has gowy gazuw netijeliligini getirýärmi?
  • Ekskawator GP çelegi: Ultimate Earthmoving Solution

    Gurluşyk ýa-da gazuw-agtaryş işinde bolsaňyz, iş üçin dogry gurallaryň bolmagynyň möhümdigini bilýärsiňiz.Arsenalyňyzda bolup biljek iň köpugurly we täsirli gurallaryň biri ekskawator GP çelegi.Bu makalada wha bilen has içgin tanyşarys ...

  • Kauçuk yzlary nädip ölçemeli: Stepdimme-ädim gollanma

    Kauçuk ýollar dürli gurluşyk we oba hojalyk enjamlarynyň möhüm bölegi.Şeýle-de bolsa, olaryň uzak ömri we netijeliligi dogry ölçeglerine baglydyr.Kauçuk yzlaryňyzy takyk ölçemek, dogry ululygy we uzynlygy satyn almagyňyzy üpjün edýär ...

  • Kauçuk yzy nädip ölçemeli

    Kauçuk ýoluňyzy ölçemek, nädip bilýändigiňizi öňe sürýär.Aşakda enjamyňyza gabat gelen rezin ýoluň ululygyny kesgitlemäge kömek edýän ýönekeý gollanmamyzy görersiňiz.Ilki bilen rezin ýolumyzy ölçemäge başlamazdan ozal aňsat ýol bar ...